Publiek debat | ‘De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’

Een publiek debat naar aanleiding van het recent uitgebrachte advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De volgende thematiek staat centraal:

De democratische rechtsstaat in Europa staat onder druk. Opkomend populisme en Euroscepsis laten zien dat delen van de bevolking het vertrouwen in eigen overheid en politiek hebben verloren en zich afkeren van Europese integratie.

Er is sprake van een groeiende vervreemding van burgers ten opzichte van de instellingen waarop de democratie en de rechtsstaat zijn gestoeld. Veel mensen voelen zich niet langer vertegenwoordigd en beschermd door de eigen overheid en zoeken beschutting achter nationale grenzen en identiteit. Sommigen zijn zelfs bereid de democratische rechten en vrijheden van andersdenkenden ter discussie te stellen. In een aantal Europese landen (waaronder Hongarije, Polen, Rusland en Turkije) bevindt de democratische rechtsstaat zich al in de gevarenzone. De formele kenmerken van de democratie zoals verkiezingen, politieke partijen, parlement en rechtbanken bestaan daar wel, maar democratische vrijheden en mensenrechten worden ingeperkt of selectief toegekend. Vrijheid voor iedereen is in deze landen niet langer een gegeven.

Op 14 november organiseren de AIV, Instituut Clingendael en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) een publiek debat met wetenschappers, historici, journalisten en auteurs om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan. Vragen die hierbij aan de orde zijn, zijn o.a.:

 • Waarom voelen veel burgers in Europa zich niet meer thuis bij de representatieve democratie? Hoe diep zit de maatschappelijk vervreemding?
 • Hoe kan het draagvlak voor de democratische rechtsstaat in Europa worden versterkt?
 • En wat betekent dit voor samenwerking in Europees verband – de Europese Unie en Raad van Europa in het bijzonder; instellingen die gegrondvest zijn op de beginselen van democratie, rechtsstaat en mensenrechten

Hoofdspreker is Ernst Hirsch Ballin, voorzitter Commissie Mensenrechten (AIV).
Moderator is Lily Sprangers, verbonden aan de Universiteit Leiden; voormalig directeur Turkije Instituut.

In het panel nemen o.a. plaats:

 • Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, lid van de WRR en voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de AIV.
 • Bastiaan Rijpkema, als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden. auteur van o.a. Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie.
 • Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus, publicist en columnist.
 • Jan-Marinus Wiersma, senior visiting fellow, Clingendael Institute

Datum: dinsdag 14 november 2017
Tijd: 16.30 – 19.00 uur

Ontvangst om 16.30, aanvang debat om 17.00 uur.
Vanaf 18.30: een informele borrel.

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Mocht u het debat bij willen wonen, dan verzoeken wij u vriendelijk u aan te melden via de website, www.ngiz.nl. Het staat u vrij een introducé mee te nemen of deze uitnodiging door te sturen naar iemand die belangstelling zou kunnen hebben voor dit debat.

Het AIV-advies De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa is te downloaden op www.aiv-advies.nl.

 • Publiek debat
  14 november 2017
  16:30 - 19:30