NGIZ Genootschapsprijs

De NGIZ Genootschapsprijs is voor het eerst uitgereikt in 1976. Het toenmalig bestuur heeft daartoe besloten met het doel binnen universiteiten het onderzoek inzake internationale onderwerpen te stimuleren.

GENOOTSCHAPSPRIJS 2012

Inzendtermijn tot 1 oktober 2013

Voor het afgelopen jaar 2012 stelt het NGIZ een prijs van € 1.000,00beschikbaar ter bekroning van een afstudeerscriptie over een onderwerp aangaande de hedendaagse internationale betrekkingen. Deze zal door een onafhankelijke jury worden toegekend aan de auteur(s) van de beste aan de jury voorgelegde scriptie.

Naar de prijs kunnen studenten meedingen in de master’s of daar aan gelijkwaardige fase (of pas afgestudeerden) die in het afgelopen academisch jaar een afstudeerscriptie hebben geschreven over één van de volgende onderwerpen:

–         algemene vraagstukken van internationale politieke betrekkingen, zoals de problematiek van vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, stabiliteits- en rechtsorde, mensenrechten en culturele identiteit, milieuvraagstukken, het internationale handels- en geldstelsel (waarbij in de probleemstelling de internationale politieke aspecten van deze vraagstukken centraal moeten staan);

–         ontwikkelingen in de internationale machtsverhoudingen, zoals de opkomst van nieuwe machtscentra en de rol van niet-gouvernementele organisaties;

–         Europese integratie en de rol van de Europese Unie in de wereld;

–         de buitenlandse politiek der verschillende landen;

–         de wisselwerking tussen binnenlandse en buitenlandse politiek;

–         internationale organisaties en wereldorde (in het bijzonder de rol van de Verenigde Naties);

–         theorievorming over internationale politieke betrekkingen.

Deze onderwerpen vormen tezamen een ruim terrein waarvan de grenzen mede bepaald zullen worden aan de hand van de relevantie van het behandelde onderwerp voor de actuele internationale politiek. De criteria op basis waarvan de jury de ingezonden scripties zal beoordelen zijn:

–         wetenschappelijke kwaliteit;

–         oorspronkelijkheid;

–         relevantie voor de meningsvorming over internationale vraagstukken;

–         uitdrukkingsvaardigheid en stijl (zie ook hieronder);

–         presentatie en vormgeving.

In aanmerking komen scripties van studenten die:

–         studeren aan een Nederlandse of Belgische universiteit die een Nederlandse of andere nationaliteit (EU en non-EU) bezitten; ofwel

–         van een Nederlandse of Belgische nationaliteit, studerende aan een buitenlandse universiteit (EU en non-EU).

–         in het kalenderjaar 2012 hun afstudeerscriptie zagen beoordeeld dan wel officieel afstudeerden op de ingezonden afstudeerscriptie.

Scripties kunnen alleen door docenten of begeleiders die aan genoemde instellingen zijn verbonden worden ingediend, niet door studenten zelf. De scripties zelf dienen te zijn geanonimiseerd: de naam van de student alsmede inzender zal tijdens het beoordelingsproces door de jury onbekend blijven om de objectiviteit van de beoordeling te bevorderen.
De scriptie moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn gesteld en zijn getypt, dwz ten minste ook digitaal beschikbaar zijn.De jury wil hierbij graag aanmerken dat in het voorgaande beoordelingsproces voor de scriptieprijs is opgevallen dat de kwaliteit van taalgebruik, grammatica en spelling in betreffende talen te wensen over liet. Dit zal in het vervolg enigermate meewegen in de beoordeling.

De jury bestaat uit de volgende leden:

–         Prof. dr. J. Colijn voorzitter, Bijzonder Hoogleraar op het vakgebied van Internationale Betrekkingen in het bijzonder mondiale veiligheidsvraagstukken, tevens verbonden aan het Instituut Clingendael en als journalist aan Vrij Nederland.

–         Dr. M (Marianne) van Leeuwen, Bijzonder Hoogleraar Moderne Trans-Atlantische betrekkingen  aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam.

–         Dr. Jhr. dr G. van Benthem van den Bergh, oud-bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen;

–         Prof.dr. C.W.A.M. van Paridon, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;

–         Dr. S. Rozemond, oud-adjunct-directeur Instituut Clingendael, oud-bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen;

–         Prof. dr. E. Bakker, Professor (counter) terrorisme studies aan de Universiteit van Leiden;

–         Drs I. (Iona) Ebben, secretaris van het NGIZ.

Voor nadere inlichtingen: Secretariaat van het NGIZ: tel 070 374 66 02, e-mail ngiz@clingendael.nl.

Inzendingen voor de Genootschapsprijs 2012 dienen te geschieden in tweevoud aan de Secretaris van de

Jury van de Genootschapsprijs

Postbus 93539

2509 AM ‘s-Gravenhage.

De scriptie dient ook digitaal worden inzonden aan: ngiz@clingendael.nl o.v.v. Scriptie 2012